Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 roku w Warszawie w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.
Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.
Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku. Został także zatwierdzony Plan działalności MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na kolejny rok.