Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w 2023 roku oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji istnienia i dalszej działalności Spółki. Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.