EAKTR

Euro-Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej

Opis projektu

Euro-Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej (EAKTR) jest ważnym międzynarodowym projektem, który ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego krajów biorących w nim udział oraz Unii Europejskiej. Polega on na realizacji pakietu działań o charakterze organizacyjnym, technicznym, prawnym oraz komercyjnym, które pozwolą na utworzenie nowej trasy w celu transportu ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do odbiorców w Europie. Trasa będzie mieć swój początek na wybrzeżu Morza Kaspijskiego w Azerbejdżanie, następnie będzie biec przez terytorium Gruzji, Morze Czarne oraz Ukrainę, gdzie zostanie rozdzielona na dwa kierunki. Kierunek południowy przewiduje dostawy ropy kaspijskiej do odbiorców na Słowacji, w Czechach oraz,  być może, na Węgrzech. Kierunek północny będzie zaspokajał zapotrzebowanie na kaspijską ropę naftową odbiorców w Polsce, Niemczech oraz – poprzez Naftoport Gdański – w krajach bałtyckich. Wyżej wymieniona trasa powinna być nie tyko niezawodna,  lecz również opłacalna i konkurencyjna w stosunku do istniejących dróg transportu tego surowca.

EAKTR będzie opierał się na wykorzystaniu oraz modernizacji już istniejącej infrastruktury służącej dla transportu ropy naftowej. Jedynym brakującym ogniwem przyszłego korytarza pozostaje odcinek między liniową stacją dyspozytorsko-produkcyjną Brody (końcowy punkt ropociągu Odessa – Brody),  a  bazą zbiornikową w Adamowo (miejsce połączenia z północną nitką rurociągu przesyłowego „Przyjaźń”). Wymienione lokalizacje połączy rurociąg naftowy Brody–Adamowo, którego budowa została wyodrębniona jako samodzielny projekt. Wybudowanie ropociągu Brody–Adamowo pozwoli na rozpoczęcie dostaw kaspijskiej ropy naftowej we wspomnianym wcześniej kierunku północnym oraz pełnowartościowe funkcjonowanie EAKTR.  Przyszły rurociąg naftowy stanie się też ważnym elementem europejskiego systemu transportu ropy naftowej, stanowiąc część korytarza energetycznego Północ–Południe oraz europejskiego pierścienia transportu ropy naftowej. Ze względu na duże znaczenie tego projektu został on wpisany na listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (Project of Commonn Interest – PCI) oraz listę projektów priorytetowych Europejskiej Wspólnoty Energetycznej.

Projekt będzie realizowany w kilku etapach, przewidujących możliwość zwiększenia dostaw Kaspijskiej ropy naftowej do odbiorców europejskich od kilku do nawet 40 mln ton ropy rocznie.

Planuje się,  że na początkowym etapie tym korytarzem popłynie ropa wydobywana w Azerbejdżanie. W przyszłości będzie on dawał możliwość dostarczania na rynek europejski ropy naftowej z innych krajów regionu: Kazachstanu, Turkmenistanu lub nawet Iranu.

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” sp. z o.o. jest koordynatorem przygotowań i wdrożenia projektu EAKTR na mocy Umowy międzyrządowej o współpracy w dziedzinie energetyki podpisanej w dniu 11 października 2007 roku w Wilnie przez przedstawicieli Azerbejdżanu, Gruzji, Litwy, Polski i Ukrainy.

Cele projektu

Realizacja projektu EAKTR pozwoli:

 • stworzyć alternatywną, niezależną i stabilną trasę transportu ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do Europy,
 • dostarczać do europejskich odbiorców do 40 milionów ton kaspijskiej ropy naftowej wysokiej jakości rocznie, sprzyjać rozwojowi konkurencji na europejskim rynku tego surowca,
 • podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego w krajach uczestniczących w projekcie oraz w UE poprzez dywersyfikacje źródeł i dróg zaopatrzenia odbiorców w ropę naftową,
 • zwiększyć elastyczność oraz niezawodność europejskiego systemu transportu ropy naftowej poprzez wybudowanie nowej infrastruktury, mającej istotne znaczenie dla zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
 • zapewnić integrację ukraińskiego systemu przesyłowego z systemem polskim i europejskim, sprzyjając wzmocnieniu więzi gospodarczych pomiędzy UE oraz krajami uczestniczącymi w projekcie,
 • stworzyć warunki dla dalszego pogłębienia współpracy i partnerstwa pomiędzy UE oraz krajami, będącymi producentami ropy naftowej w regionie Morza Kaspijskiego.

 

  ul. Książęca 19/7,

  00-498 Warszawa

  sarmatia@sarmatia.com.pl

  +48 22 504 07 70

  © 2018 MPR "Sarmatia" sp. z o.o. All Rights Reserved