PCI

Project of Common Interest – Projekt Wspólnego Zainteresowania UE

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of common interest, w skrócie   PCI) – to  kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które pomogą państwom członkowskim Unii Europejskiej w integracji rynków energii, stworzą warunki dla dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw energii oraz położą kres izolacji energetycznej, która wciąż jeszcze ma miejsce w przypadku niektórych krajów. Pozwolą one również dostosować sieci elektroenergetyczne do przesyłu rosnących wolumenów energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, a tym samym przyczynią się do zmniejszenia emisji CO₂.

Pierwsza lista projektów PCI została zatwierdzona przez Komisję Europejską i opublikowana w dniu 14 października 2013 roku. Zawierała ona wtedy 248 inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych, gazociągów i ropociągów, magazynów przechowywania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz terminali przeładunkowych, w tym LNG.

Projekty zostały wyselekcjonowane przez grupy regionalne zgodnie z kryteriami wyznaczonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody–Adamowo jest umieszczony na liście PCI pod numerem 9.1. wśród priorytetowych korytarzy połączeniowych dla dostaw ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być realizowane jak najszybciej oraz szczegółowo monitorowane i oceniane, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu obciążeń administracyjnych dla projektodawców. W związku z tym jest dla nich zapewnione wsparcie administracyjne w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń. Projekty związane z infrastrukturą elektroenergetyczną i gazową mogą również ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). Projekty naftowe, do których należy projekt budowy ropociągu Brody–Adamowo, nie są kwalifikowalne do uzyskania wsparcia finansowego z CEF.

Regulacje unijne przewidują aktualizację listy PCI co dwa lata. Zgodnie z nimi, listy zostały weryfikowane w 2015,  2017 oraz 2019 roku. Na podstawie wyników weryfikacji projekt budowy rurociągu naftowego Brody–Adamowo został utrzymany na liście PCI.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat Projektów Wspólnego Zainteresowania (PCI) prosimy o odwiedzenie strony internetowej Komisji Europejskiej poświęconej zagadnieniom energetycznym i projektom PCI.

Szczegółowe informacje na temat projektu ropociągu Brody–Adamowo znajdują się w broszurze informacyjnej (pobierz plik PDF) oraz na stronie internetowej projektu.

W razie pytań związanych z projektem rurociągu naftowego Brody–Adamowo jako projektu o statusie PCI, prosimy o pobranie, wypełnienie i przysłanie do nas formularza zapytaniowego. Formularz  zapytaniowy można pobrać tu.

ul. Książęca 19/7,

00-498 Warszawa

sarmatia@sarmatia.com.pl

+48 22 504 07 70

© 2018 MPR "Sarmatia" sp. z o.o. All Rights Reserved