PCI

 euCommlogo

Projekt o statusie PCI (Projects of common interest)

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of common interest, w skrócie   PCI) to są kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które pomogą państwom członkowskim Unii Europejskiej w integracji rynków energii, stworzą warunki dla dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw energii oraz położą kres izolacji energetycznej, która wciąż jeszcze ma miejsce w przypadku niektórych krajów. Pozwolą one również dostosować sieci elektroenergetyczne do przesyłu rosnących wolumenów energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, a tym samym przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2.

Pierwsza lista projektów PCI została zatwierdzona przez Komisję Europejską i opublikowana w dniu 14 października 2013 roku. Mieści ona 248 inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych, gazociągów i ropociągów, magazynów przechowywania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz terminali przeładunkowych, w tym LNG.  Realizacja wymienionych projektów jest zaplanowana na lata 2014 – 2020.

Projekty zostały wyselekcjonowane przez regionalne grupy zgodnie z kryteriami wyznaczonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

Projekt rurociągu naftowego Brody – Adamowo został umieszczony na liście PCI pod numerem 9.1.  wśród Priorytetowych korytarzy połączeniowych dla dostaw ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być realizowane jak najszybciej oraz szczegółowo monitorowane i oceniane, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu obciążeń administracyjnych dla projektodawców. W związku z tym zostanie dla nich zapewnione wsparcie administracyjne w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. Projekty związane z infrastrukturą elektroenergetyczną i gazową mogą również ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). Projekty naftowe, do których należy projekt ropociągu Brody – Adamowo, nie są kwalifikowalne do uzyskania wsparcia finansowego z CEF.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat projektów wspólnego zainteresowania PCI prosimy o odwiedzenie strony internetowej Komisji Europejskiej poświęconej zagadnieniom energetycznym i projektom PCI.

Szczegółowa informacja na temat projektu ropociągu Brody – Adamowo mieści się w broszurze informacyjnej (pobierz plik PDF) oraz na stronie projektu.

W razie pytań, związanych z projektem ropociągu naftowego Brody – Adamowo, jako projektu o statusie PCI, prosimy o pobranie, wypełnienie i przysłanie do nas formularza zapytaniowego. Formularz  zapytaniowy można pobrać tu.