PECI

Project of Energy Community Interest – Projekt Stanowiący Interes dla Wspólnoty Energetycznej

Wspólnota Energetyczna jest organizacją międzynarodową zrzeszającą Unię Europejską oraz jej sąsiadów w celu stworzenia zintegrowanego ogólnoeuropejskiego rynku energii. Organizacja została założona zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Energetyczną podpisanym w październiku 2005 r. w Atenach w Grecji, i obowiązującym od lipca 2006 r. Głównym celem Wspólnoty Energetycznej jest rozszerzenie zasad i reguł wewnętrznego rynku energii UE na kraje Europy Wschodniej, z Regionu Morza Czarnego ale nie tylko.

Misją Traktatu o Wspólnocie Energetycznej polega na:

  • stworzeniu stabilnej bazy regulacyjnej i rynkowej, która może przyciągać inwestycje w wytwarzanie energii elektrycznej i budowę sieci energetycznych;
  • stworzeniu zintegrowanych rynków energii umożliwiających transgraniczny handel energią i integrację z rynkiem UE;
  • poprawie niezawodności dostaw w celu zapewnienia stabilnych i ciągłych dostaw energii, co jest ważne dla rozwoju gospodarczego i stabilności społecznej;
  • poprawie stanu środowiska przy zaopatrzeniu w energię w regionie oraz stymulowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podniesienia poziomu efektywności energetycznej;
  • rozwój konkurencji na poziomie regionalnym i wykorzystanie korzyści skali.

Jednym z ważnych narzędzi wykorzystywanych przez Wspólnotę Energetyczną do realizacji celów programowych jest systematyczne wspieranie priorytetowych projektów w dziedzinie budowy infrastruktury służącej do transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, sieci energetycznych oraz  inteligentnych – smart grid.

Wsparcie to przewiduje utworzenie listy projektów priorytetowych, która składa się z dwóch części – projektów będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Energetycznej PECI (Project of Energy Community Interest)  oraz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania PMI (Project of Mutual Interest). Aby znaleźć się na tej liście, projekty kandydujące poddawane są selekcji pod kątem zgodności z ustalonymi kryteriami. Wśród kryteriów wymaganych dla projektów dotyczących budowy infrastruktury służącej do transportu ropy naftowej są:

  • Poprawa bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej, zmniejszenie zależności od jednego źródła lub trasy transportu tego surowca,
  • Zapewnienie wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie ryzyka środowiskowego,
  • Poprawa interoperacyjności systemu transportu ropy naftowej.

Projekty kandydujące przechodzą również proces konsultacji społecznych.

Ponadto projekty kandydujące muszą być realizowane w co najmniej dwóch krajach będących członkami Wspólnoty Energetycznej lub na terenie jednego kraju, który jest częścią Wspólnoty Energetycznej i jednego kraju unijnego.

Ostateczna lista projektów priorytetowych jest zatwierdzana decyzją Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej.

Lista jest aktualizowana co dwa lata.

Projekty znajdujące się na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej powinny być realizowane jak najszybciej oraz szczegółowo monitorowane i oceniane, przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnego obciążenia administracyjnego dla organizatorów projektów. Dlatego też władze państwowe są zobowiązane do zapewnienia wsparcia administracyjnego promotorom tych projektów w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Projekty powinny również otrzymać status inwestycji najwyższego priorytetu, jeżeli taki status jest przewidziany w ustawodawstwie krajowym państw uczestniczących.

Projekty znajdujące się na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej mogą otrzymać status PECI (Project of Energy Community Interest) lub PMI (Project of Mutual Interest). Projekty PECI są uważane za inwestycje na wyższym poziomie, ponieważ tylko te projekty, które wcześniej otrzymały status „projektów wspólnego zainteresowania” Komisji Europejskiej (Projects of Common Interest – PCI), mogą liczyć na ten status. Inne priorytetowe inwestycje mogą kwalifikować się do uzyskania statusu PMI.

Projekt budowy ropociągu Brody – Adamowo od października 2013 r. stale znajdują się na liście priorytetowych projektów Wspólnoty Energetycznej pod numerem Oil_0.1 mając status PECI.

Bardziej szczegółowe informacje na temat pracy Wspólnoty Energetycznej można znaleźć na stronie internetowej wymienionej organizacji – Energy Community.

Zbiorowe informacje na temat projektów PECI i PMI są prezentowane na platformie PLIMA Wspólnoty Energetycznej.

ul. Książęca 19/7,

00-498 Warszawa

sarmatia@sarmatia.com.pl

+48 22 504 07 70

© 2018 MPR "Sarmatia" sp. z o.o. All Rights Reserved