Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności Spółki. Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku. Zgromadzenie również zatwierdziło Plan działalności oraz Planu finansowy Spółki na 2021 rok. Wspólnicy podjęli też Uchwałę w sprawie podwyższanie kapitału zakładowego MPR „Sarmatia” sp. z o.o. Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wykorzystane na kontynuację przygotowania projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.