Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności Spółki. Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku. Zgromadzeniu nie udało się podjąć uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników aktualizacji Studium Wykonalności projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo opracowanej na zlecenie Spółki przez konsultantów ILF Consulting Engineers.