Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25 września 2020 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. Po raz pierwszy w historii Spółki część uczestników Zgromadzenie Wspólników wzięli w nim udział zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok obrotowy, podjęło uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym oraz uchwałę w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki. Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.