LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 roku w Gdańskie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Zgromadzenie zatwierdziło Plan działalności oraz Plan finansowy Spółki na okres lipiec 2015 – czerwiec 2016 roku.