LogoSarmatia9

 

 

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności Spółki.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku.