Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25 czerwca 2012 roku w Warszawie w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku. Został także zatwierdzony Plan działalności MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. na kolejny rok.

Dodatkowo Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.000.000 złotych do kwoty 20.060.000 złotych tj. o kwotę 60.000 złotych, poprzez ustanowienia 120 nowych udziałów po 500  złotych każdy.

Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu „budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”.