Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 czerwca 2013 roku w Krakowie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok obrotowy oraz podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku.