Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 lipca 2019 roku w Warszawie odbyła się druga część obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności Spółki. Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku. Zgromadzenie również zatwierdziło nową edycję Planu działalności oraz Planu finansowego Spółki na 2019 rok. Wspólnicy podjęli też Uchwałę w sprawie podwyższanie kapitału zakładowego MPR „Sarmatia” sp. z o.o. Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wykorzystane na kontynuację przygotowania projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo.