W dniu 31 października 2012 roku Rada Gminy Milanów na swoim posiedzeniu zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Milanów.  Odpowiednie zmiany do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy zostały wniesione wcześniej we wrześniu b.r.