Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. informuję, że w dniu 24 października 2019 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w drodze wydania Postanowienia przedłużył na kolejne cztery lata termin ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4203.1.2013 LP z dnia 11 września 2013 roku dla projektu pn. „Budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańską lub w kierunku zachodnim”.

W związku z tym, że ważność wydanej dla projektu w 2013 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miała się skończyć w październiku 2019 r., spółka MPR „Sarmatia” sp. z o.o. we wrześniu b.r. zwróciła się do RDOŚ w Lublinie z wnioskiem o przedłużenie jej ważności w trybie przewidzianym  art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).  Po rozpatrzeniu wymienionego wniosku oraz upewnieniu się, że warunki realizacji inwestycji pozostają aktualne Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie podjął pozytywna decyzje w przedmiotowej sprawie. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydłużona do 10 lat – tzn. do października 2023 roku.

Partnerem MPR „Sarmatia” sp. z o.o. przy wykonaniu czynności projektowych i administracyjnych związanych z przygotowaniem wniosku oraz niezbędnych analiz wystąpiła spółka Nafta Consulting Engineers sp. z o.o.

Korzystając z okazji Zarząd MPR „Sarmatia” sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie oraz wszystkim pracownikom Dyrekcji za pomoc, owocną współprace, fachowe i rzetelne podejście do rozpatrywanego wniosku.

Na wielkie słowa uznania za wzorcowo i terminowo wykonaną prące również zasługują nasi partnerzy z Nafta Consulting Engineers sp. z o.o.