W dniu 30 października 2012 roku Rada Gminy Wohyń zatwierdziła wniesienie trasy rurociągu naftowego Brody – Płock do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wohyń.