Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 5 kwietnia  2012 roku w Warszawie w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 14.000.000 złotych do kwoty 20.000.000 złotych tj. o kwotę 6.000.000 złotych, poprzez ustanowienia 12.000 nowych udziałów po 500  złotych każdy.

Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu „budowa rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim”.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników również dokonało wyboru biegłego rewidenta, którym zostało Biuro Audytorsko-Rachunkowe EUROKONSULTING Sp. z o.o. Biegły rewident przeprowadzi badanie Sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdań finansowych w kolejnych latach.