Pytania i odpowiedzi

W związku z przetargiem na Opracowanie Studium Wykonalności dla budowy rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim oraz Raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko, Zamawiający otrzymał następujące pytania:

Czy wymóg przedstawienia Wniosku i załączników w dwóch wersjach językowych dotyczy także dokumentów formalnych (wyciąg z KRS, zaświadczenie z ZUS i US, polisa ubezpieczeniowa itd.)?

Wymóg przedstawienia Wniosku i załączników w dwóch wersjach językowych dotyczy także dokumentów formalnych (w tym wyciągu z KRS, zaświadczenie z ZUS i US, polisa ubezpieczeniowa, etc.). Wynika to z §4 pkt 2 Regulaminu Udzielenia Zamówienia oraz pkt VI.3 Ogłoszenia o przetargu.

Czy wykonawca zobowiązany jest do złożenia wadium przed terminem złożenia oferty wstępnej czy dopiero przed złożeniem oferty ostatecznej?

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia Oferty wstępnej wadium. Tym samym wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie mogą wykreślić punkt 4 Formularza Ofertowego lub pozostawić ten punkt niewypełniony.

W punkcie 8 Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularza Ofertowego Wykonawca deklaruje, iż uważa się za związanego złożoną ofertą wstępną przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie podaje rzeczony okres w dniach. Jednak w przekazanej Wykonawcy dokumentacji przetargowej okres ten nie został określony.

„Oferta wstępna” składana w toku postępowania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (patrz m.in. definicja ?Oferty wstępnej? zawarta w Regulaminie Udzielenia Zamówienia). Zamawiający nie przewidział i nie przewiduje możliwości zakończenia postępowania poprzez przyjęcie „Oferty wstępnej”. Ze złożeniem powyższego dokumentu związane są odmienne oczekiwania. Przedstawienie ?Ofert wstępnych? ma umożliwić zamawiającemu zapoznanie się ze stanowiskami przednegocjacyjnymi wykonawców, co pozwoli mu na lepsze przygotowanie się do negocjacji i zapewnienie ich sprawnego przebiegu.

W Analizie oddziaływania na środowisko w Studium Wykonalności (Załącznika Nr 2 do SWZ) Zamawiający wskazuje na konieczność zamieszczenia podsumowania wyników z ROŚ. Termin wykonania SW wynikający ze wzoru umowy załączonej do SWZ to 10.10.2010r. Termin wykonania ROŚ -10.06.2011 r. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu wykonania SW do czasu zakończenia ROŚ?

Zamawiający nie przewiduję przesunięcia terminu przygotowania Studium Wykonalności. Zamawiający wprowadzi odpowiednie zmiany do Załącznika nr 2 SWZ.

Czy zamawiający dostosuje termin realizacji ROŚ do możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w sezonie wegetacyjnym (czerwiec – wrzesień) lub innego terminu narzuconego przez Organy Ochrony Środowiska w postanowieniu o zakresie ROŚ zgodnie z pkt. 133 ust. 3 Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/3/05/09 z 05.05.2009r.)?

W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia obserwacji przyrodniczej Zamawiający dostosuje termin przygotowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko do potrzeb wymienionego badani.

W Analizie oddziaływania na środowisko w SW Zamawiający wskazuje na konieczność zamieszczenia opisu wpływu na środowisko ISTNIEJĄCEJ infrastruktury oraz projektu. Zamawiający wskazuje że: ?Jeżeli projekt jest częścią większego przedsięwzięcia należy przedstawić także wpływ CAŁEGO przedsięwzięcia na środowisko wraz z podsumowaniem wyników ROŚ?. Czy ROŚ ma obejmować cały Euro-Azjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej tj. obejmować obszar Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Polski? Czy mówiąc o istniejącej infrastrukturze Zamawiający ma na myśli EAKTR?

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien obejmować budowę rurociągu naftowego na odcinku ?Brody ? baza zbiornikowa Adamowo? lub ?Brody ? baza zbiornikowa Orzechowo?. Pod istniejąca infrastrukturą trzeba rozumieć istniejącą infrastrukturę w miejscu podłączenia planowanego rurociągu do systemów transportu ropy naftowej na Ukrainie i w Polsce.

Zgodnie ze SWZ „Wykonawca zbada grunty na trasie przebiegu rurociągu, a także możliwe zagrożenia w postaci aktywności tektonicznej, zsuwów ziemi, podtopienia terenów”. Czy Zamawiający ma na myśli wykonanie ekspertyzy geotechnicznej na podstawie istniejących badań czy ma na myśli dokumentację geologiczno-inżynierską.

Wykonanie badania gruntów przewiduje wykonanie ekspertyzy na podstawie istniejących badań.

Czy mając na myśli „podtopienia” Zamawiający ma na myśli historyczny zasięg terenów zalewowych i/lub obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczony w Studium dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, o którym mowa wart. 79 usl. 2 ustawy Prawo Wodne? Proszę o doprecyzowanie zakresu badań.

Wykonawca sam powinien zadecydować na jakie podstawie będzie oceniane zagrożenie podtopienia terenów na trasie planowanego rurociągu naftowego.

Czy w dokumencie Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do SWZ, punkty odnoszące się do przedmiotu Studium: 2.2.4; 2.2.7; 3.1.2; 4; 7; 8.3.1; 12 mają obejmować również ukraińską część projektu. Czy tworzymy również raport techniczny z przebiegu trasy rurociągu po stronie Ukraińskiej zgodnie z wymogami jak dla części polskiej?

Studium Wykonalności projektu budowy rurociągu naftowego ?Brody ? Płock? powinno obejmować w swoim zakresie planowanie budowy rurociągu naftowego zarówno jak na terytorium Polski, tak i na terytorium Ukrainy. Dotyczy to też punktów 2.2.4, 2.2.7, 3.1.2, 4, 7, 8.3.1, 12 zawartości Studium Wykonalności (Załącznik Nr 2 do SWZ) i raportu technicznego z przebiegu trasy. Przy czym, zgodnie z zapisami punktu 3.4 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ) Wykonawca powinien wyodrębnić pod względem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym dwie główne części Projektu, które będą realizowane: pierwsza na terytorium Polski i druga na terytorium Ukrainy.

Czy oferta wstępna ma zawierać Metodologię realizacji Zamówienia?

Zamawiający nie wymaga dołączenie do Oferty wstępnej metodologii.

Prosimy o wyjaśnienie punktu 2.1 (e) z projektu umowy w Przedmiocie Zamówienia, w szczególności doprecyzowanie zakresu rozdziałowego i rzeczowego dokumentów wymienionych w punktach (a) (d) podlegającego aktualizacji.

Potrzeba w aktualizacji Studium Wykonalności, Raportu o przebiegu trasy rurociągu naftowego, Raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko oraz Wniosku o dofinansowanie może wyniknąć w wypadku: – zgłoszenia odpowiednich uwag ze strony instytucji polskich i Komisji Europejskiej na etapie rozpatrzenia wymienionych dokumentów, – istotnych zmian na rynku ropy i produktów rafinacji ropy naftowej bezpośrednio wpływających na Projekt, – zmian przepisów prawnych, w tym dotyczących środowiska naturalnego. Wykonawca ze swojej strony nie przewiduje zmiany bądź zwiększenia zakresu prac.

Prosimy określić, czy dokumenty, które stanowią Przedmiot zamówienia zgodnie z pkt.2 Załącznika nr 2 do SWZ, mają zostać opracowane i dostarczone Zamawiającemu w języku polskim łącznie z tłumaczeniem na język angielski?

Zgodnie z pkt. 2 §4 Regulaminu udzielenia zamówienia postępowanie prowadzi się w języku polskim, jednak wszystkie składane przez Wykonawców dokumenty powinny być składane w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego dokumentów.

Proszę o potwierdzenie, że badanie gruntu ma zostać przeprowadzone na odcinku Brody – Adamowo.

Badanie gruntu powinno być przeprowadzone na trasie, która zostanie uznana za optymalną w trakcie przygotowania Studium Wykonalności.

Czy Zamawiający dysponuje wynikami badania gruntów na jakimkolwiek odcinku analizowanego przebiegu wariantowego rurociągu. A jeśli tak czy udostępni te wyniki?

Zamawiający nie dysponuje wynikami badań gruntów.

Czy inwestycja będzie realizowana w oparciu o specustawę?

Zamawiający nie wyklucza możliwości przyjęcia specustawy dla realizacji Projektu.

Proszę o określenie daty świadczenia doradztwa, np. „lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 roku”.

Doradztwo ze strony Wykonawcy jest niezbędne do momentu uzyskania decyzji Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania Projektu.

Czy Zamawiający wymaga wykonania pomiarów geodezyjnych na odcinku Brody – Adamowo? Jeżeli tak czego dokładnie miałyby dotyczyć?

Zamawiający nie wymaga wykonania pomiarów geodezyjnych na trasie rurociągu naftowego.

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie opracowania oprócz Wniosku o dofinansowanie Projektu mają zostać przygotowane jedynie w języku polskim.

Opracowania, które są przedmiotem zamówienia powinny być przygotowane w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

Proszę o potwierdzenie, że żaden z dokumentów wchodzących w zakres zamówienia nie będzie musiał być wykonany w języku ukraińskim.

Zamawiający nie wymaga przygotowania dokumentów w języku ukraińskim.

Prosimy o potwierdzenie, że przeprowadzanie inwentaryzacji przyrodniczej lub innych obserwacji tego typu nie jest częścią niniejszego zamówienia.

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej powinien ustalić Wykonawca w trakcie opracowania Raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko.

Czy jest przygotowana lub zlecona koncepcja budowy rurociągu naftowego Brody – Płock?

Na zamówienie MPR „Sarmatia” zostało opracowane Studium Wykonalności projektu Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej, które Zamawiający udostępnił Wykonawcom. Wymienione Studium obejmuje budowę rurociągu łączącego ukraiński i polski systemy transportu ropy naftowej.

Czy beneficjentem wniosku o dofinansowanie będzie Sarmatia?

Beneficjentem środków finansowych z funduszy programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” przeznaczonych na dofinansowanie Projektu będzie Zamawiający.

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli do należytego wykonania Studium Wykonalności będą niezbędne dane od udziałowców spółki Sarmatia wykonawca otrzyma te dane niezwłocznie od Zamawiającego.

Zamawiający dołoży wszelkich starań, żeby pomóc Wykonawcy w otrzymaniu niezbędnych danych ze strony udziałowców MPR „Sarmatia”.

Prosimy o potwierdzenie że rozwiązanie instytucjonalne przyjęte w studium musi być zgodne z prawem polskim a nie ukraińskim.

Rozwiązania instytucjonalne przyjęte w Studium Wykonalności powinny być zgodne z prawem Unijnym.

Prosimy o potwierdzenie że Studium ma obejmować rurociąg na odcinku Brody – Adamowo lub Brody – Płock lub Brody – Zawada i nie obejmuje odcinka Płock – Gdańsk lub w kierunku zachodnim.

Studium Wykonalności projektu nie obejmuje przedłużenia rurociągu naftowego do Gdańska lub w kierunku zachodnim.

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji administracyjnych nie leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca powinien przygotować kompletną dokumentację, która pozwoli uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję Komisji Europejskiej w sprawie udzielenia dofinansowania Projektu.

Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy – w punkcie 11.1 zamianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę”.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację punktu 11.1. umowy poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Jakie warianty Projektu należy przyjąć do analiz: Opcja (0): wariant bezinwestycyjny, Opcja (1): „Baza zbiornikowa Brody (Ukraina) -Polska granica państwowa z Ukrainą-Baza zbiornikowa Adamowo”, Opcja (2) „Baza zbiornikowa Brody (Ukraina) -Polska granica państwowa z Ukrainą -baza zbiornikowa Orzechowo”?

Dla analizy w projekcie należy przyjąć następne warianty – Opcja (0): wariant bezinwestycyjny, Opcja (1): „Baza zbiornikowa Brody (Ukraina) – Polska granica państwowa z Ukrainą – baza zbiornikowa Adamowo” , Opcja (2) „Baza zbiornikowa Brody (Ukraina) – Polska granica państwowa z Ukrainą – baza zbiornikowa Orzechowo”.

Czy dobrze rozumiemy, ze w zakresie nowego rurociągu (zgodnie z zapisami pkt 3.1.i 6.1) nie będą brane odcinki połączenia pomiędzy Bazami zbiornikowymi Adamowo a Płockiem i Bazą magazynową Orzechowo a Płockiem?

Projekt nie obejmuję budowy rurociągu na odcinkach „Baza zbiornikowa Adamowo – Płock” i „Baza zbiornikowa Orzechowo – Płock”.

Czy istnieje już wyznaczona trasa przebiegu rurociągu (załącznik w ramach mapy zasadniczej 1:25000/1:100000) w ramach tras: „Brody – Polska granica – Adamowo”, „Brody – Polska granica – Orzechowo” czy trasę przebiegu rurociągu należy samodzielnie opracować i nanieść na mapy, biorąc pod uwagę krótki termin realizacji w zakresie koncepcji przebiegu rurociągu dla potrzeb Studium Wykonalności i dla Raportu Oddziaływania na Środowisko?

Warianty przebiegu trasy rurociągu naftowego wstępnie zostały wyznaczone w Studium Wykonalności projektu EAKTR. Szczegółowy przebieg trasy rurociągu naftowego powinien opracować Wykonawca.

Czy zamawiający na etapie opracowania Studium Wykonalności w kontekście pkt. 11.4 załącznik nr 2 do SWZ oczekuje identyfikacji właścicieli działek oraz identyfikacji gruntów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania?

Zamawiający oczekuje identyfikacji właścicieli działek oraz identyfikacji gruntów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania na etapie opracowania Raportu o przebiegu trasy rurociągu naftowego.

Zamawiający jest zainteresowany opracowaniem ortofotomapy. Jednak decyzja w sprawie zamówienia ortofotomap będzie uzależniona od kwestii cenowych.

Zamawiający liczy na korzystanie z usług doradztwa ze strony Wykonawcy do momentu podjęcia decyzji ze strony Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania Projektu. Zasady wynagrodzenia powinien zaproponować Wykonawca.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający do sporządzenia Raportów Oddziaływania na Środowisko, życzy sobie opracowania ortofotomapy, która zawierać będzie aktualne fotografie terenu na trasie przebiegu rurociągu w tym rzuty budynków, stawów, budowli, kompleksów drzew itp. przeznaczonych do wyburzenia i usunięcia, które należy określić na etapie procedury środowiskowej. Z doświadczenie wiemy, że takie mapy są również nieodzowną częścią prezentacji i konsultacji społecznych.

Zamawiający jest zainteresowany opracowaniem ortofotomapy. Jednak decyzja w sprawie zamówienia ortofotomap będzie uzależniona od kwestii cenowych.

Czy prezentacje i konsultacje społeczne w procedurze środowiskowej mają znaleźć się w cenie ofertowej?

Cena oferty powinna obejmować prezentacje i konsultacje społeczne w procedurze środowiskowej.

Prosimy o wykreślenie pkt 9. Formularza ofertowego: „Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”, z uwagi na to, że wyklucza możliwość wprowadzenia propozycji zmian przez Wykonawcę do projektu umowy, pomimo że, do formularza oferty należy dołączyć załącznik nr 3 z propozycjami zmian do projektu Umowy lub do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

Oferta wstępna nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nie ma zatem żadnego obowiązku akceptowania przez wykonawców postanowień projektu umowy, który został dołączony do SWZ. Wykonawcy składający Ofertę wstępną mają możliwość przedstawienia swoich propozycji dotyczących zmian postanowień przyszłej umowy, opisu przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania. Wykonawcy składając Ofertę wstępną na druku przygotowanym przez Zamawiającego mogą wykreślić punkt 9 w formularzu Oferty wstępnej.

Czy istnieje możliwość przesunięcia terminów realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia w przypadku gdy termin rozstrzygnięcia postępowania i tym samym podpisania umowy znacznie wpłynie na skrócenie realnego czasu wykonania w sposób rzetelny zleconych części zamówienia.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia terminów realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Wymienione przesunięcia nie powinny wpływać na termin zakończenia projektu.

Ze względu na rozbieżność pomiędzy dokumentami: projekt Umowy pkt. 3.1 (10 listopada 2010r.) a SWZ V, 1 b) (1 listopada 2010 r.) w zakresie terminu realizacji części zamówienia dotyczącej Raportu przebiegu rurociągu prosimy o potwierdzenie daty zakończenia ww. dokumentu.

Raport o przebiegu trasy rurociągu naftowego powinien być przygotowany do dnia 1 listopada 2010 roku.

Prosimy o potwierdzenie na jakich mapach i w jakiej skali ma zostać przygotowany wariantowy przebieg rurociągów.

Wariantowy przebieg trasy rurociągu naftowego powinien być przygotowany na mapach w skali 1:100000.

Czy Projekt, który ma być dofinansowywany obejmuje inwestycje po stronie polskiej czy też inwestycje po stronie polskiej i ukraińskiej?

Zamawiający liczy na to, że dofinansowanie z funduszy programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” będzie obejmować zarówno jak inwestycje po stronie polskiej, tak i po stronie ukraińskiej.

W związku z tym, że w projekcie umowy termin przygotowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie Projektu został określony na 10 października 2010 r., a termin wykonania Raportu o szczegółowy przebiegu trasy rurociągu naftowego na 10 listopada 20 10 r. oraz wykonania Raportu o oddziaływaniu Projektu na środowisko na 10 czerwca 2011 r. uprzejmie prosimy o informację czy Państwo oczekujecie, iż Studium wykonalności i Wniosek zostaną opracowane bez uwzględnienia końcowych wyników prac nad powyższymi Raportami, czyli jedynie w oparciu o wstępne dane na temat przebiegu trasy rurociągu i oddziaływania Projektu na środowisko zawarte w przekazanym oferentom Final Report z kwietnia 2009 Greengate LLC oraz wstępnie opracowane w trakcie prac nad wymienionymi raportami przez Oferenta?

Zamawiający zakłada, że Studium Wykonalności zostanie opracowane z uwzględnieniem wstępnych wyników Raportu o przebiegu trasy rurociągu naftowego i Raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko oraz wyników Studium Wykonalności projektu EAKTR.

Prosimy o zrezygnowanie z zapisów w Opisie przedmiotu zamówienia p. 3.3 d., gdzie przewiduje się w Studium wykonalności przedstawienie wariantowego przebiegu trasy rurociągu i innej infrastruktury na odpowiednich mapach i w odpowiedniej skali wymaganej w procedurze wprowadzania inwestycji do M.P.Z.P i zastąpienie ich zapisem – „wariantowy przebieg tras rurociągów, lokalizacji stacji pomp, parków zbiorników magazynowych, stacji zasuw, kabla telemetrycznego (światłowodu) należy przedstawić na odpowiednich mapach w skali wymaganej w procedurze przygotowania Studium Wykonalności”.

Zamawiający zgadza się na wniesienie zmian do 3.3 d, który nabiera następujące brzmienie: „- wariantowy przebieg trasy rurociągów, lokalizacji stacji pomp, parków zbiorników magazynowych, stacji zasuw, kabla telemetrycznego (światłowodu) należy przedstawić na odpowiednich mapach w skali wymaganej w procedurze przygotowania Studium Wykonalności”.

Kiedy Zamawiający planuje odbiór Studium wykonalności czy po jego opracowaniu, czyli przed jednokrotną aktualizacją, o której mowa w p. 2.1 e projektu umowy?

Zamawiający planuje odbiór Studium Wykonalności po jego opracowaniu.

Kiedy zostanie dokonany odbiór Wniosku o dofinansowanie czy niezależnie od świadczenia Doradztwa po złożeniu Wniosku, o których mowa w p. 2.1 do projektu umowy?

Wykonawca powinien przygotować do dnia 10 października 2010 roku Wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy programy operacyjnego ?Infrastruktura i środowisko? w wersji przeznaczonej do oceny merytorycznej I stopnia. Wykonawca powinien będzie uzupełnić wymieniony Wniosek po zakończeniu prac nad Raportem o oddziaływaniu na środowisko do jego wersji finałowej.

Czy zamawiający oczekuje przygotowania przez Oferenta na końcu procesu aplikowania o dofinansowanie Wniosku o potwierdzenie wkładu Wspólnotowego wraz z przygotowaniem załączników?

Wykonawca powinien przygotować kompletny Wniosek o dofinansowanie projektu.

W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 12 Analiza oddziaływania na środowisko opisano konieczność opracowania także dla fragmentu rurociągu leżącego po stronie Ukrainy Raportu z Oceny Wpływu Inwestycji na Środowisko (obwód lwowski i wołyński). Czy wymagane jest opracowanie Raportu także po stronie ukraińskiej?

Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko po stronie ukraińskiej powinno odbyć się z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia procedury transgranicznej oraz ukraińskich norm ДБН А.2.2-1-2003.

Opracowanie Raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko oraz uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określono do dnia 10.06.2011. Termin ten ze względu na prawdopodobny brak możliwości ominięcia obszarów Natura 2000 jest zdecydowanie za krótki. Minimalny termin realizacji zadania to około 2 lat od momentu podpisania umowy. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji tego zadania do okresu 2 lat od momentu podpisania umowy.

Zamawiający liczy na to, ze opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odbędzie się w terminie do 10.06.2011 roku.

Czy Zamawiający akceptuje występujący w praktyce termin wykonania Raportu ze szczegółowego przebiegu trasy planowanego rurociągu tj. 6 miesięcy od daty podpisania umowy?

Zamawiający gotów negocjować na temat zmiany terminu wykonania Raportu o przebiegu trasy rurociągu naftowego.

Czy Zamawiający potwierdza, że opracowanie pkt. 2.1 c Raport o oddziaływaniu na środowisko dla potrzeb Studium Wykonalności ze względu na poprzednie pytanie byłoby opracowaniem skrótowym, bardziej ogólnym?

Zamawiający nie zgadza się na to, żeby Raport o oddziaływaniu Projektu na środowisko miał skrótowy charakter.

Prosimy o informację do kogo będzie należało sporządzenie wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z załącznikami wymaganymi przez ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.? Kto poniesie koszty przegotowania załączników?

Kompletne wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych powinien przygotować Wykonawca.

Prosimy o udzielenie wyjaśnienie dotyczącego treści SWZ, zawartej wart. 2.1 (e) wzoru umowy. Zgodnie z proponowaną klauzulą Zamawiający oczekuje jednokrotnej aktualizacji każdego z produktów w ciągu 12 miesięcy od odbioru, Tymczasem na początku czerwca 20 10 roku Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia do nowej ustawy o korytarzach przesyłowych. Jak zatem najeży interpretować postanowienie umowy uprawniające Zamawiającego do żądania aktualizacji studium: czy zmiany legislacyjne zachodzące w ciągu 12 miesięcy od daty odbioru studium będą upoważniały Zamawiającego do złożenia takiego żądania? Czy Wykonawca ma obowiązek opierać się o przepisy dotychczas obowiązujące o lokalizacji inwestycji liniowych, czy też o projektowany stan prawny wynikający z założeń projektu ustawy o korytarzach przesyłowych?

Przygotowane przez Wykonawcę studium wykonalności winno uwzględniać przepisy obowiązujące w dacie odbioru dzieła przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga również, by Wykonawca uwzględnił w Studium wykonalności te przepisy, które zostały uchwalone przed datą odbioru Studium wykonalności przez Zamawiającego, niemniej ze względu na ich vacatio legis wejdą w życie po tej dacie. Dodatkowo Wykonawca powinien wskazać w Studium wykonalności na projekty aktów prawnych, które potencjalnie mogą mieć znaczenie dla dzieła i powodować konieczność jego aktualizacji w przypadku uchwalenia. Przytoczone przez Wykonawcę zastrzeżenie należy rozumieć w ten sposób, że w okresie kolejnych dwunastu miesięcy po dacie odbioru przez Zamawiającego Studium wykonalności, będzie on się mógł zwrócić do wykonawcy z wnioskiem o dokonanie aktualizacji dzieła w związku ze zmianami, które zaszły w przepisach prawnych. Z powyższego uprawnienia Zamawiający będzie mógł skorzystać tylko jeden raz w stosunku do każdego z produktów.

Na jakim etapie postępowania wspólnie występujący Wykonawcy zobowiązani są do zawarcia formalnej umowy konsorcjum?

Zgodnie z §7 pkt 4 Regulaminu Udzielenia Zamówienia Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum lub spółki cywilnej). Zamawiający nie wskazał ani w Regulaminie ani w Ogłoszeniu o przetargu etapu, w którym może wystosować takie żądanie. Oznacza to, że Zamawiający może wystąpić z żądaniem przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) na każdym etapie postępowania. Zamawiający informuje, że w przypadku ewentualnego żądanie przedstawienia takiej umowy, Zamawiający wyznaczy zainteresowanym podmiotom odpowiedni czas pozwalający na spełnienie jego żądania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Czy podmioty występujące jako podwykonawcy, zobowiązane są do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy w celu złożenia Wniosku o dopuszczenie w postępowaniu?

Podmioty występujące jako podwykonawcy nie są zobowiązane do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy w celu złożenia Wniosku o dopuszczenie w postępowaniu. Zgodnie z §7 pkt 4 Regulaminu Udzielenia Zamówienia Wykonawca może polegać na doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, pod warunkiem, że osoby te będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji Zamówienia jako podwykonawcy. Do podwykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Wykonawców. Zamawiający wskazuje równocześnie, że zgodnie z §8 pkt 1a Regulaminu wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, który złożył nieprawdziwe informacje.

Czy posiadanie przez Koordynatora ds. prawnych aplikacji radcy jest warunkiem obligatoryjnym? Czy aplikacja adwokacka nie spełnia powyższego warunku?

Wskazany w pkt III.2.3.4c) Ogłoszenia o przetargu wymóg posiadania przez Koordynatora ds. prawnych aplikacji radcy należy rozumieć w ten sposób, że spełniać go będzie również osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata zgodnie z przepisami odpowiednio ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 123 poz. 1059 ze zm.) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 146 poz. 1188 ze zm.) lub ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 126 poz. 1069 ze zm.) lub posiadająca uprawnienia równoważne uzyskane w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czy Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do Wniosku oświadczeń podwykonawców o udostępnieniu zasobów (w tym ekspertów)?

Wykonawca nie jest zobowiązany do załączenia do Wniosku oświadczeń podwykonawców o udostępnieniu zasobów (w tym ekspertów). Zgodnie z §7 pkt 4 Regulaminu Udzielenia Zamówienia Wykonawca może polegać na doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, pod warunkiem, że osoby te będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji Zamówienia jako podwykonawcy. Do podwykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Wykonawców. Zamawiający wskazuje równocześnie, że zgodnie z §8 pkt 1a Regulaminu Udzielenia Zamówienia wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, który złożył nieprawdziwe informacje.

Czy jeśli jeden Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia (posiada na rachunkach środki finansowe powyżej 5 mln PLN oraz Ubezpieczenie w wysokości co najmniej 2 mln PLN), to pozostali członkowie konsorcjum/podwykonawcy nie muszą przedstawiać dokumentów formalnych potwierdzających ich zdolność ekonomiczną i finansową?

W sytuacji, gdy jeden Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia (posiada na rachunkach środki finansowe powyżej 5 mln PLN oraz Ubezpieczenie w wysokości co najmniej 2 mln PLN), to pozostali członkowie konsorcjum/podwykonawcy nie muszą przedstawiać dokumentów formalnych potwierdzających ich zdolność ekonomiczną i finansową. Zgodnie z pkt III.2.2. Ogłoszenia o przetargu, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej uznaje się za spełnione, jeżeli są spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.