Ropociąg Brody – Adamowo

Projekt budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo

Istota i znaczenie projektu

Planowany rurociąg naftowy Brody – Adamowo jest integralnym, i na dzień dzisiejszy jedynym brakującym ogniwem, przyszłego Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Jego wybudowanie pozwoli na uruchomienie stałych dostaw ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do odbiorców europejskich przez wymieniony korytarz. Rurociąg Brody – Adamowo połączy również polski (europejski) system przesyłu ropy naftowej z ukraińskim systemem, a również jednocześnie umożliwi połączenie północnej i południowej nitki rurociągu Przyjaźń na terenie Unii. Stanie się on kluczowym elementem strategicznym infrastruktury energetycznej w tej części Europy. Będzie on trzecim źródłem, jeśli chodzi o możliwości dostaw ropy naftowej zaraz po rurociągu Przyjaźń i terminalu w Gdańsku. Rurociąg ten podniesie bezpieczeństwo energetyczne Europy w zakresie dostaw ropy naftowej poprzez dywersyfikację źródeł i dróg dostarczenia tero surowca, co jest priorytetem w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Umożliwi on dostarczanie ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do polskich rafinerii oraz jej tranzyt w kierunku krajów nadbałtyckich i Niemiec.

Budowa w podobny sposób wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy. Zakłada się techniczna możliwość wykorzystania ropociągu Brody – Adamowo nie tylko w bezpośrednim, lecz i w rewersyjnym kierunku. Pozwoli to w sytuacjach kryzysowych, skutkujących zakłóceniem dostaw ropy naftowej z Morza Czarnego i Rosji, dokonywać zaopatrzenia Ukrainy i innych krajów europejskich w ten surowiec energetyczny z kierunku Morza Północnego i Bałtyckiego.

Ponadto projekt sprzyja zmniejszeniu ruchu tankowców przez cieśniny Bosforskie i Duńskie zmniejszając tym zagrożenia dla środowiska związane z emisją spalin oraz ewentualnymi awariami statków.

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę rurociągu naftowego o średnicy 800 mm, łączącego główną stację  przepompową „Brody” (Ukraina, końcowy punkt istniejącego ropociągu Odessa (MNT Pivdenne)  – Brody oraz punk podłączenia do południowej nitki systemu rurociągów przesyłowych „Druzhba”) z bazą magazynową w Adamowie, gdzie zostanie on podłączy do systemu dalekosiężnych rurociągów naftowych „Przyjaźń” (północna nitka rurociągów „Druzhba”).

Rysunek 1. Trasa rurociągu naftowego Brody – Adamowo

Trasa 2

Infrastruktura towarzysząca będzie obejmowała wybudowanie stacji pomp w Brodach, 29 stacji zaworowych oraz systemu sterowania SCADA, w ramach której wzdłuż rurociągu zostanie ułożony światłowód . Ciśnie robocze ropociągu – 6,5 MPa.  Początkowa przepustowość ropociągu wyniesie 10 MTA z możliwością jej zwiększenia do 30 MTA na kolejnych etapach.

Koszty inwestycji

Szacunkowa wartość inwestycji: 489 mln EUR (pierwszy etap)

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w dniu 14 października 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Projects of common interest – PCI). Projekt został umieszczony na liście PCI pod numerem 9.1. wśród priorytetowych korytarzy połączeniowych dla dostaw ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

W dniu 24 października 2013 roku Europejska Wspólnota Energetyczna również przyznała inwestycji status projektu priorytetowego. Został on wpisany na listę 35 kluczowych projektów infrastrukturalnych.  Projekt rurociągu Brody – Adamowo jest jednym z dwóch projektów, które zostały odznaczone na wymienionej liście jako bardzo istotne dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej.

Obecny stan realizacji inwestycji

W ramach przygotowania inwestycji zostały wykonane następujące zadani:

  1. Opracowano Studium Wykonalności Projektu.
  2. Przygotowano Raport o przebiegu trasy planowanego rurociągu.
  3. Trasę ropociągu wprowadzono do Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa Lubelskiego.
  4. Zmiany związane z projektem wprowadzono do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 19 gmin, przez które przebiega trasa ropociągu.
  5. Przeprowadzono procedurę środowiskową. Decyzja środowiskowa dla ukraińskiego odcinka rurociągu naftowego została uzyskana w dniu 27 listopada 2012 roku oraz dla odcina polskiego w dniu 11 września 2013 roku.

Prace przygotowawcze obecnie są kontynuowane.