Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR „Sarmatia” Sp. z o.o.

Zarząd MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku obrotowym, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok obrotowy, podjęło Uchwałę w przedmiocie pokrycia strat powstałych w roku ubiegłym oraz Uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności Spółki.

Zgromadzenie w drodze podjęcia uchwał udzieliło absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Zgromadzenie również podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 23.709.500 złotych do kwoty 25.482.500 złotych tj. na kwotę 1.773.000  złotych, poprzez ustanowienia 3.546 nowoutworzonych udziałów po 500 złotych każdy.

Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo, będącego częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.